Privacy Policy

Privacyverklaring

Bij DEVELOP nemen we privacy serieus. Dit Privacybeleid biedt informatie over de manieren waarop we Persoonlijke Informatie verzamelen, gebruiken, delen en anderszins beheren. Er kunnen aanvullende privacyvoorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten onder toepasselijke licenties of overeenkomsten, inclusief voorwaarden met betrekking tot de openbaarmaking van Persoonlijke Informatie voor de handhaving of controle van overeenstemming met overeenkomsten die u met ons aangaat.

In dit Privacybeleid:

Wordt onder "Persoonlijke Informatie" verstaan informatie over een identificeerbare persoon.

Wordt onder "Diensten" verstaan de Diensten die we aanbieden via deze Website.

Verzameling en gebruik van Persoonlijke Informatie

We verzamelen Persoonlijke Informatie die u aan ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze Website of Diensten, bijvoorbeeld wanneer u een Account bij ons aanmaakt. We gebruiken de Persoonlijke Informatie die u met ons hebt gedeeld uitsluitend voor de levering van de Website en onze Diensten aan u.

Informatie over de Website

Normaal gesproken is het niet nodig om uw naam of enige andere Persoonlijke Informatie te verstrekken als u deze Website opent of gebruikt. Er kunnen echter gevallen zijn waarin u wordt verzocht om vrijwillig Persoonlijke Informatie zoals uw naam en adres te verstrekken, bij deelname aan onderzoeken, om antwoord te krijgen op vragen, bij registratie voor periodieke mailings of voor toezending van gedrukte materialen. In dergelijke gevallen kunnen wij u verzoeken Persoonlijke Informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres. Ook kan het voorkomen dat aanvullende informatie wordt gevraagd voor specifieke doeleinden. Behoudens zulke vereiste informatie is al dergelijke informatie optioneel; u kunt zelf beslissen of u deze verstrekt of niet.

Google Analytics

Op de Website maken we ook gebruik van “Google Analytics”, een web-analyze service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "Cookies", tekst bestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om analyses uit te voeren bij het gebruik van onze Website. Deze informative, tot stand gekomen door het gebruik van de Website (waaronder ook uw IP adres) wordt getransporteerd naar en opgeslagen op Google servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informative om uw gebruik van de Website te analyseren, om rapporten te compileren voor de operator van deze Website. Ook worden extra services uitgevoerd met betrekking tot het gebruik van de Website in combinatie met Internet.  Van belang is dat deze Website alleen gebruik maakt van Google Analytics met een geanonimiseerde extensie. Dit betekent dat alle IP adressen in een verkorte versie worden opgeslagen zodat een verwijzing van persoonlijke informatie met de opgeslagen data niet mogelijk is..Google draagt deze informatie af aan derde partijen indien noodzakelijk bij wet. U kunt deze data-opslag voorkomen door uw browser zo in te stellen dat de cookies niet geinstalleerd kunnen worden. Als u uw browser instelt om geen cookies van onze Website te accepteren, kunt u mogelijk niet alle functies van de Website optimaal gebruiken.  
U kunt ook de opslag van data voorkomen door een speciale add-on voor Google-Analytics te installeren: Zie hiervoor
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Veiligheidsmaatregelen

We treffen administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om Persoonlijke Informatie onder ons beheer te beschermen tegen toegang, gebruik en openbaarmaking door onbevoegden. Als we bijvoorbeeld een elektronische betalingstransactie of creditcardtransactie met u aangaan, wordt de verzonden informatie versleuteld.

Opslag en verwerking van Persoonlijke Informatie

Persoonlijke Informatie die u aan ons verstrekt of die we verkrijgen als gevolg van uw gebruik van de Diensten kan worden opgeslagen, verwerkt en overgedragen buiten het land waar u woont en kan onderworpen zijn aan de wetten van dat andere land, die kunnen afwijken van die van het land waar u woont. We nemen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen om te verzekeren dat uw gegevens veilig worden behandeld in overeenstemming met dit Privacybeleid en toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften. Voor overdracht van uw gegevens buiten de EU treffen wij de maatregelen die vereist zijn volgens de EU-gegevensbeschermingsbeginselen. Door gebruik te maken van onze Website en Diensten stemt u in met de verzameling, overdracht, opslag en verwerking van uw informatie zoals hierin beschreven.

Openbaarmaking van Persoonlijke Informatie

Dochterondernemingen en dienstverleners: u stemt ermee in dat we Persoonlijke Informatie kunnen delen met onze dochterondernemingen voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden. We kunnen ook Persoonlijke Informatie delen met onze dienstverleners als zij deze nodig hebben om namens ons bepaalde taken uit te voeren. Als wij bijvoorbeeld worden verzocht om materialen naar uw adres te verzenden, is het noodzakelijk uw naam en adres door te geven aan onze verzendingspartner. We verlangen van onze dienstverleners dat ze Persoonlijke Informatie beschermen volgens normen die vergelijkbaar zijn met de onze.

Juridisch: we kunnen Persoonlijke Informatie delen naar aanleiding van een opsporingsbevel of een ander juridisch geldig verzoek of bevel, of met een opsporingsinstantie in het geval van een wetsovertreding, indien vereist voor de handhaving en/of controle van uw overeenstemming met een wettelijke overeenkomst die u met ons bent aangegaan, of zoals anderszins wettelijk vereist of toegestaan. We zullen u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte brengen van een dergelijk verzoek.

Remarketing

Onze Wesite gebruikt “retargeting”. Dit maakt het mogelijk om de online informatie af te stemmen op uw wensen. Retarketing is een techniek waarbij wij om internetgebruikers die reeds belangstelling hebben getoond voor onze Website en onze producten met reclame aan te spreken op websites van onze partners. Dit gebeurt door de data te analyseren die zijn verzameld door de Cookies. Van belang is dat deze informatie volledig anoniem is, en er worden geen persoonlijke gegevens bewaard of doorgegeven en geen gebruiker-profiles.

Toegang tot Persoonlijke Informatie

U hebt het recht uw Persoonlijke Informatie onder ons beheer te bekijken, bij te werken en daarin aanwezige onjuistheden te corrigeren, behoudens enkele wettelijk voorgeschreven uitzonderingen. U kunt een verzoek bij ons indienen inzake uw Persoonlijke Informatie met behulp van de contactinformatie hieronder. Enige openbaarmaking van Persoonlijke Informatie in reactie op een dergelijk verzoek zal uitsluitend plaatsvinden na bevestiging van de identiteit van de verzoekende partij.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Het hierboven beschreven beleid kan in de toekomst worden gewijzigd om veranderingen in onze omgang met Persoonlijke Informatie te weerspiegelen. Het herziene Privacybeleid zal op onze Website worden gepubliceerd. Wij zullen uw Persoonlijke Informatie behandelen volgens het beleid (of de toepasselijke voorwaarden van een licentie of wettelijke overeenkomst met u) zoals gehanteerd ten tijde van het verzamelen van de informatie, of zoals anders met u overeengekomen.

Contact opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid of de manier waarop we met uw Persoonlijke Informatie omgaan, of als u een verzoek wilt indienen voor het bekijken, bijwerken of corrigeren van Persoonlijke Informatie die wij eventueel over u bewaren, neem dan contact op met onze Chief Privacy Officer op:

Privacy(at)KonicaMinolta.be

Konica Minolta Business Solutions België NV
Excelsiorlaan 10
1930 Zaventem

Laatste herziening: juli 2017