Excelsiorlaan 10
1930 Zaventem
Belgium

Tel.: +32 2789 40 40
Fax: +32 2789 40 99

1. Definitie van de gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze website wordt uitsluitend op grond van onderstaande voorwaarden, hierna “gebruiksvoorwaarden” genoemd, toegestaan. Door de website en de onderliggende pagina's te openen, gaat de gebruiker akkoord met de huidige versie van de gebruiksvoorwaarden. Indien de gebruiker het niet eens is met alle of met afzonderlijke onderdelen van de gebruiksvoorwaarden, dient u het gebruik van de website te beëindigen Konica Minolta behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden op ieder willekeurig moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen.  In dit geval, zullen de voorwaarden die op de datum van gebruik van kracht waren, toepasselijk zijn. Vandaar dat de gebruiker telkens als hij  de website bezoekt, dient te controleren of de gebruiksvoorwaarden werden aangepast.

2. Wijzigingsrecht inhoud website

Konica Minolta behoudt zich het recht voor deze website te verwijderen of het gebruik ervan te beperken en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de permanente, ononderbroken of gewijzigde beschikbaarheid van de website of van  de inhoud ervan.

3. Gebruik

De inhoud en informatie van de website mag enkel voor intern en/of persoonlijk gebruik worden aangewend. De website mag in geen geval voor commerciële doeleinden gebruikt, , gekopieerd, aangepast, verwerkt, publiekelijk gepresenteerd of verspreid worden, met uitzondering van die inhoud die specifiek beschikbaar is gesteld om te downloaden en voor dit doel is gedefinieerd . De intellectuele eigendomsrechten op de informatie  die deel uitmaak van deze website ( met inbegrip van tekst, foto's, afbeeldingen, geluid, lay-out, productnamen, merken, bedrijfsnamen )komen toe aan Konica Minolta of  diens leverancier en worden  beheerst door de wetgeving betreffende deze eigendomsrechten
Het is de gebruiker verboden om informatie die redelijkerwijs kan worden beschouwd als informatie die schade toebrengt aan Konica Minolta zoals onder meer lasterlijke, smadelijke, obscene, agressieve, grove, discriminerende of vertrouwelijk bedrijfsinformatie te publiceren op de website van Konica Minolta. Konica Minolta behoudt zich het recht voor om deze informatie van de website te verwijderen en vergoeding te vorderen van de schade die zij redelijkerwijs door deze informatie kan lijden.
Het is de gebruiker verboden om andere websites te linken aan de website van Konica Minolta, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Konica Minolta.
De gebruiker van de website is verplicht om tijdens elk bezoek aan de website of gebruik van de aangeboden diensten op een legale en ethische wijze te handelen. De gebruiker is niet gerechtigd om mechanismen, software of andere routines te gebruiken, die in combinatie met de website schade of storingen aan de website zouden kunnen veroorzaken. Dit geldt tevens voor opzettelijke handelingen, die een onredelijke belasting van de technische infrastructuur van de website kunnen veroorzaken.

4. Wachtwoordbeveiliging/registratie

Sommige pagina's van deze website zijn met een wachtwoord beveiligd en zijn daardoor exclusief voorbehouden aan bepaalde gebruikers die zich laten registreren (hierna: “geregistreerde gebruikers”).
Konica Minolta behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving een vrij toegankelijke pagina te wijzigen in een pagina die door middel van een wachtwoord wordt beveiligd.
Om als geregistreerde gebruiker te kunnen worden aangemerkt wordt de gebruiker gevraagd correcte informatie te verstrekken en ze zonder meer up-to-date te houden. Konica Minolta behoudt zich in alle onderstaande gevallen het recht voor de registratie van willekeurige gebruikers naar eigen inzicht te weigeren of aan geregistreerde gebruikers toegang te weigeren:

  • de gebruiker heeft onjuiste registratiegegevens opgegeven;
  • de gebruiker heeft in strijd met deze voorwaarden gehandeld;
  • de gebruiker heeft toepasselijke wetgeving geschonden tijdens of in verband met het gebruik van deze website.

Konica Minolta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van het wachtwoord van de gebruiker door derden. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker zijn wachtwoord 1) geheim te houden 2)het wachtwoord regelmatig te wijzigen3)dit niet toegankelijk te maken voor derden en 4) na iedere sessie uit te loggen. Indien de gebruiker denkt dat zijn/haar gegevens worden misbruikt, moet hij/zij Konica Minolta hiervan onmiddellijk schriftelijk en/of via e-mail in kennis stellen.
De geregistreerde gebruiker mag zijn/haar registratie ten allen tijde schriftelijk beëindigen. Dergelijke beëindiging kan desgevallend worden beschouwd als een contractuele wanprestatie  op het contract die de geregistreerde gebruiker met Konica Minolta zou hebben gesloten en dit afhankelijk van de specifieke omstandigheden van dit contract. In dergelijk geval geeft de beëindiging aanleiding tot de sancties als voorzien in het contract.

5. Garantie, aansprakelijkheid

De website bevat de informatie en technologie zoals die op het moment van de publicatie van deze informatie beschikbaar is.
Konica Minolta kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de inhoud, zoals bijvoorbeeld wanneer de Konica Minolta-producten of wijzigingen in de toepassingen van dergelijke producten afwijken van de inhoud van deze website. Konica Minolta kan ook niet garanderen dat de inhoud van de website geschikt is voor het door de gebruiker bedoelde gebruik.
De gebruiker gebruikt de website op eigen risico. Konica Minolta kan niet garanderen dat deze website, ondanks alle gepleegde inspanningen, bijvoorbeeld virusvrij is. Derhalve moet de gebruiker alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen treffen (bijv. een goede virusscanner installeren).
Konica Minolta en haar bestuurders, medewerkers, en aangestelden  kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadeel, op welke grond dan ook, die voor de gebruiker ontstaat tijdens of in verband met het gebruik van deze website en de onderliggende pagina's.

6. Koppelingen met andere websites

Sommige delen van de website bevatten snelkoppelingen (hyperlinks) naar andere websites met aanvullende informatie die interessant kan zijn voor de gebruiker. Indien dergelijke snelkoppelingen worden aangeklikt, verlaat de gebruiker de website van Konica Minolta.
Deze links impliceren evenwel niet dat Konica Minolta enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de inhoud en de gevolgen die deze websites teweeg brengen... Het bezoeken van dergelijke websites gebeurt geheel voor risico van de gebruiker.

7. Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Konica Minolta wordt beheerst door de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
De informatie die u als geregistreerde gebruiker via de Konica Minolta website verstrekt, zal gebruikt worden door Konica Minolta om de informatie en diensten aan te bieden die u via de Konica Minolta website heeft aangevraagd.
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor marketingdoeleinden en administratieve doeleinden en kunnen met het oog hierop worden gekopieerd, verwerkt of verspreid. Het is daarbij niet uitgesloten dat uw gegevens worden doorgegeven aan filialen van Konica Minolta op wie de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet van toepassing is.
Konica Minolta bewaart en gebruikt de persoonlijke gegevens van de gebruiker alleen voor  bovenstaande  doeleinden. Het gebruik van persoonlijke gegevens voor andere doeleinden is alleen mogelijk voor zover wettelijk toegestaan.
Op verzoek zal Konica Minolta aan de gebruiker inzage verlenen van alle van hem/haar opgeslagen informatie. Konica Minolta zal onjuiste informatie op verzoek van de gebruiker corrigeren waar nodig. Op elk moment kan een gebruiker Konica Minolta verzoeken de van hem/haar opgeslagen informatie volledig te verwijderen en Konica Minolta zal aan een dergelijk verzoek, behoudens wettelijke beperkingen, onverwijld uitvoering geven.
Konica Minolta bewaart de persoonlijke gegevens zo lang als nodig om haar in staat te stellen de gevraagde informatie en diensten te verstrekken of voor elke bijkomende wettelijk vereiste periode

8. Diversen

Op het gebruik van deze website en de geldigheid van deze voorwaarden is de Belgische wetgeving van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van deze website worden gebracht voor de bevoegde rechtbank te Brussel.
Indien een artikel of gedeelte van een artikel uit deze voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet tegenwerpbaar zou worden verklaard heeft een dergelijke ongeldigheid of niet-tegenwerpbaarheid geen enkele invloed op de andere artikelen van deze voorwaarden, die hun volledige geldigheid behouden.